Yanxi Palace: Princess Adventures

2019
6 episodes
1 season

A determined Qing dynasty princess contends with palace intrigue and a vendetta against her family while navigating the treacherous terrain of romance.

AD
Season

Season 2

ended

There won't be a season 2, the show has ended.

Season 1

6 episodes
Dec 31, 2019

Casting
Wang Herun
Princess Zhaohua
Xu Xiaonuo
Princess Siwan
Wang Yizhe
Fuk'anggan
Wang Yuwei
Lhawang Dorji
Wu Jinyan
Wei Yingluo
Nie Yuan
Aisin-Gioro Hongli
Network
Logo of Netflix
Similar tv shows